Dewan Editor

Editors

apt. Ellsya Angelina Rawar, M.Pharm.Sci

apt. Emelda, M.Farm

apt. Anis Febri Nilansari, M.Pharm.Sci

apt. Margala Juang Bertorio, M.Clin.Pharm

Fathah Dian Sari, S.Si., M.Sc

Reviewers

apt. Firzan Nainu, M.Biomed.Sc., Ph.D

apt. Nurmaya Effendi, S.Si., M.Sc., Ph.D

Dr. apt. Kintoko, M.Sc

apt. Agustina Nila Yuliawati, M.Pharm.Sci

apt. Rahmat A. Hi Wahid, M.Farm

Hanifah Karimatulhajj, M.Farm